รายงานข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
97.931034482759 ความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล ดำเนินการแล้ว 98% ไม่พบข้อมูล 2%

รหัส SMIS โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รายงาน วัน/เดือน/ปี/ รายงาน รายละเอียด
57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นางศิริชนก แปงการิยา นางสาวกัญญ์สิริ กันทา 19/02/2567 13:57:38
57020101 บ้านสันก้างปลา นางสาวธิดาพร เครือวงค์ นางสาวธิดาพร เครือวงค์ 12/02/2567 13:55:15
57020117 บ้านหัวฝาย นายกลมไกร พันแพง นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง 13/02/2567 13:40:08
57020164 ป่างิ้ววิทยา นางปรานอม จรเกตุ นางสุมิตรา วงค์รักษาศิลป์ 19/02/2567 09:56:41
57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา นายดุสิต สุขสบาย นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร 16/02/2567 10:55:57
57020077 บ้านป่าแดงงาม นางสาววรกัญญา จันแก้ว นางสาวสาวิตรี แสนอินทร์ 16/02/2567 15:45:54
57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน นางโสภา ใจคำ 17/02/2567 12:25:39
57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ นายปฏิญญา อินทะวัง 19/02/2567 13:03:49
57020171 ปางมะกาดวิทยา นางสาวกฤติกา คงชม นางสาวกฤติกา คงชม 18/02/2567 13:55:24
57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นายสุมน ถาเตรียม นายทวี เทียมคีรี 19/02/2567 11:03:53
57020179 บ้านโฮ่ง นายสุรินทร์ กิติลือ นายกิติศักดิ์ สมอุ่น 19/02/2567 13:17:17
57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นางทองพูน ปัญจมา นางสาวบงกช กันทวรรณ์ 19/02/2567 15:05:01
57020133 บ้านมังกาล่า นางสาวอัจฉรา อุนันตา นางสาวนิศารัตน์ โมริ 19/02/2567 16:49:13
57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล นางไพลิน กอง 19/02/2567 17:33:56
57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล นางรุ่งการณ์ วงษา 20/02/2567 09:37:30
57020156 บ้านโป่งเทวี ว่าที่ร้อยตรี มงคล กันติ๊บ นางสาวรุ่งนภา ชุ่มเรือน 20/02/2567 10:56:27
57020173 บ้านห้วยม่วง นายปรีชา นิธิเจริญ นางสาวชาริณี บุญปั๋น 20/02/2567 11:18:27
57020192 แม่ตะละวิทยา นายอนุสรณ์ สีลา นายสมศักิด์ ฟ้ายิ่งเจริญ 20/02/2567 13:59:21
57020075 บ้านกล้วย นายเกศ ปาณะการ ลาภิสรา อุ่นปิง 20/02/2567 15:22:59
57020187 บ้านป่าจั่น นายทศพร จินะสี นายอัษฎาวุธ ต๊ะวิโล 21/02/2567 09:39:28
57020063 บ้านถ้ำ นายประเสริฐ คำน้อย นางสาวเหมือนฝัน ชัยจำรูญพันธุ์ 21/02/2567 09:58:33
57020189 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายจัตุพล นันทโภคิน นางสาวเบญจมาศ แสงเมือง 21/02/2567 10:40:31
57020191 บ้านเด่นศาลา นายสราวุธ พรมเทพ นางพุทธิดา วงค์ฆ้อง 21/02/2567 13:40:46
57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก นางสาวอรนุช ขันคำ นางอนัญญา อุโมงค์ 21/02/2567 13:53:13
57020140 บ้านขุนสรวย นายสยาม ตาวงค์ นายสยาม ตาวงค์ 21/02/2567 13:56:38
57020002 บ้านเจริญเมือง นางสาววีณา ปูกา (รกน.) นางสาววีณา ปูกา 21/02/2567 14:38:13
57020010 ร่องธารวิทยา นายไชยา วงค์เวียน นางสาวพนิตา ตาชมภู 23/02/2567 05:30:48
57020177 บ้านขุนลาว นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ นายณัฐพงษ์ บุญวิเศษ 21/02/2567 16:44:31
57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) นายภิญโญ อุโคตร นางสาวสแคทติยา ชัยชะนะ 21/02/2567 18:46:59
57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ นางเกวลิน อนุรักษ์ 22/02/2567 07:49:47
57020154 บ้านสัน นางสายทิพย์ เกียรติวาณิช นางสาวขวัญพร พรหมวิชัย 22/02/2567 09:59:12
57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นางวิธิดา ตาวงค์ นางสาวกมลทิพย์ อินออง 22/02/2567 10:19:48
57020194 บ้านโป่งนก นายอนุชา กาบสนิท นายวิษณุพงษ์ กาบทอง 22/02/2567 11:13:45
57020099 เจดีย์หลวงพิทยา นายชัยณรงค์ วรากุลพิชัย นางสาวพัฒนา แปงชมภู 22/02/2567 11:23:41
57020184 บ้านแม่ปูนหลวง นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว นางสาวน้ำทิพย์ ปันบูชา 22/02/2567 15:27:56
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) นายเกียรติศักดิ์ อุตชี นางจันทนา ร่องอ้อ 22/02/2567 12:58:27
57020210 บัวสลีวิทยา นายอภิชาติ สุปิน นางสาวคงขวัญ คำน้อย 22/02/2567 13:33:31
57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู นางพัฒนา กิติลือ นางกันยา เจ็นจัด 22/02/2567 13:57:50
57020136 บ้านแม่โมงเย้า นางรัตติกาล ผัดฟอง นางสาวอรสา ต้องใจ 22/02/2567 14:36:52
57020136 บ้านแม่โมงเย้า นางรัตติกาล ผัดฟอง นางสาวอรสา ต้องใจ 22/02/2567 14:36:52
57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา นายทวีชาติ พันธ์สกูล นางสาวจารุวรรณ เกี๋ยงมะนา 22/02/2567 15:01:49
57020090 บ้านแม่พุง นายชาญวิทย ออมสิน นางปฏิญญา จิตประสงค์ 22/02/2567 15:19:32
57020148 บ้านห้วยมะซาง นายเอนก กันหา นางพิมพ์ธิดา อุตชี 22/02/2567 15:35:04
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) นายกิตติธร หล้าปิมปา นางสาวดาราทอง เลิกการ 22/02/2567 16:23:33
57020126 บ้านโป่งปูเฟือง นายธาดา ยาวังเสน นางสาวสุกานดา เมืองมาคำ 22/02/2567 16:32:57
57020193 บ้านปางมะขามป้อม นายชยพล ปวงตา นายธีรวัฒน์ รักสัตย์ 22/02/2567 18:47:39
57020204 อนุบาลแม่ลาว จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ นางศิริลักษณ์ กาศมณี 22/02/2567 20:09:35
57020161 บ้านฮ่างต่ำ นายสมบุญ เสาร์ปา นางสาวพิมพ์พลอย หงษ์ทอง 22/02/2567 23:16:15
57020058 เวียงห้าววิทยา นายถวิล ตาสาย นางสาวธัญลักษณ์ เรือนสิทธิ์ 23/02/2567 10:11:10
57020074 บ้านสันต้นดู่ นายศราวุฒิ เมืองมาหล้า นางสาวแสงรุ้ง โพธิ์คำ 23/02/2567 10:40:42
57020207 บ้านหนองเก้าห้อง นายเฉลิมพล ติ๊บมณี นางสาวณัฐชา ปินตาสาร 23/02/2567 10:55:49
57020141 บ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะสินธุ์ นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน 23/02/2567 11:03:33
57020130 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว นางสาวรัชฎา ขันวงค์ 23/02/2567 11:06:46
57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ นายธวัชชัย เต็มคำ นางผกายมาศ เตปิน 23/02/2567 11:18:13
57020097 ชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) นายยงยุทธ สิงตะนะ นางสาววาสนา นันชัย 23/02/2567 11:57:17
57020028 บ้านปางเกาะทราย นางวรัญญา ทะกัน นางวรัญญา ทะกัน 23/02/2567 12:39:29
57020062 สันกลางวิทยา นายศักดิ์ชัย กาวี นางสาวปรางทิพย์ ธรรมสอน 23/02/2567 12:49:14
57020155 บ้านลังกา นางขวัญธิดา อรุนรัตน์ นางอัญชลี กาฬพรรณลึก 23/02/2567 12:55:16
57020128 บ้านหนองผำ นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละ นางสาวสุชาวดี จันทิมา 23/02/2567 13:01:49
57020005 บ้านสิบสอง นางสาวขญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุล นางสาวกรทอง เดชกล้า 23/02/2567 13:05:13
57020120 บ้านปางอ้อย สิบเอกโยธิน ปงสนิทย์ นางสาวมยุรี ดีจ่าง 23/02/2567 13:23:18
57020132 บ้านวาวี นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ว่าที่ ร.ต. ปาฏิหารย์ เกิดสว่าง 23/02/2567 13:29:03
57020003 บ้านป่าตึง นายธีร์ ชมเชย (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) นายธีร์ ชมเชย 23/02/2567 13:35:05
57020160 บ้านป่าสัก ฤทธิไกร ใจคำ ศุภาวรรณ ชัยลังกา 23/02/2567 13:49:14
57020091 โรงช้างวิทยา พงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู อมรรัตน์ มะลิวัลย์ 23/02/2567 13:57:51
57020167 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) นางสาวนฤมล เกิดมูล นางพัชราภรณ์ นิธิเจริญ 23/02/2567 14:00:14
57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ พัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ ปิยะลักษณ์ ริมทอง 23/02/2567 14:00:23
57020098 บ้านร้องบง นายประกอบ สนมฉ่ำ นางกรวรรณ ศรีฟอง 23/02/2567 14:05:21
57020138 ดอยเวียงวิทยา นายสหัส พรหมขัติเเก้ว นายอนุพนธ์ สุธรรมน้อย 23/02/2567 14:12:14
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายวิชา สมบุญ นางสาวอรพิน เทพจอมใจ 28/02/2567 09:05:28
57020134 บ้านเลาลี นายสมชาย สุทธิพงศ์ นางสาวเนาวรัตน์ ภีระ 23/02/2567 14:23:19
57020004 บ้านป่าบง นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ นางวิไลลักษณ์ พยาราช 23/02/2567 14:28:42
57020001 เจริญเมืองวิทยา นายสงกรานต์ ตั๋นคำ นางสายรุ้ง แสนสดใส 23/02/2567 16:32:16
57020066 บ้านเหมืองง่า นางกัลยา ทาสม นางสิรินทรา ทาแกง 23/02/2567 14:47:07
57020172 บ้านห้วยโป่ง นายเฉลิมพล จำปา นางสาวธนธมน กิตติชาญธนา 23/02/2567 14:51:52
57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา นางวิภาดา ยะตา 23/02/2567 15:14:05
57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่พันตรีขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นางวิชิตา หัตถกอง 23/02/2567 15:30:46
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นางลาภิสรา แจ้งใจ นางสาวธัญญากร ฑีฆาวงค์ 23/02/2567 16:19:59
57020108 บ้านปางหลวง นางอังคนา ใจบุญมี นายวันชาติ ยอดสูงสุด 23/02/2567 16:23:06
57020039 บ้านป่าส้าน นางสาวจิรายุ ปทุมวัน นายชนัญญู ตาสาย 23/02/2567 16:53:23
57020034 บ้านม่วงคำ นายบัณฑิต กันชนะ นางสาวช่อทิพย์ ต๊ะศรีเรือน 23/02/2567 17:15:30
57020038 บ้านหนองบัว นางสาวดวงพร วงค์หล้า สุพิชชา เสาร์แก้ว 23/02/2567 17:24:52
57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย นางสาวพรสวรรค์ โลจันตี 23/02/2567 18:37:48
57020144 บ้านผาแดงหลวง นายสุรินทร์ สุวิชัย นางสาวชมพูนุช ยารวง 23/02/2567 19:50:43
57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นางณาตยา มานะ นางสาวธารารัตน์ คำส่าง 23/02/2567 20:09:46
57020068 บ้านสันติวัน นายอนุโชติ โยสุยะ นายอภิสิทธิ์ ขอบขันคำ 23/02/2567 22:26:19
57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) นายสุรัฐชัย มโนใจ นางสาววรรณิกา มือแล 23/02/2567 21:44:59
57020200 บ้านท่ามะโอ นายสมจิตร จิตอารีย์ นางสาวเปรมฤดี เขียวสา 24/02/2567 05:10:06
57020053 แม่อ้อประชารัฐ นายสันต์ คำมะนาม นางสาวพันธ์ทิพย์ อุ่นเรือน 24/02/2567 11:31:05
57020065 บ้านป่าต้าก ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ นางสาวสรัณย์พร ปวนสุรินทร์ 24/02/2567 17:18:19
57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา อุดม บุญทา เจษฎา ถาเปียง 25/02/2567 15:27:22
57020082 ป่าแงะวิทยา นายชัยวัฒน์ กิจภูริพิพัฒน์ นางสาวมณฑิรา ต๊ะศรีเรือน 25/02/2567 15:51:59
57020143 บ้านห้วยกล้า นางสาววรรธนันท์ วันดี นางสาวภัทรกันย์ หมั้นขัน 25/02/2567 16:36:32
57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร นายอนิวรรต กองพินธ์ 26/02/2567 16:52:04
57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว นายบุญยืน บุญภรณ์วิวัฒน์ นางศุภรัตน์ อินต๊ะวงศ์ 28/02/2567 09:01:10
57020195 บ้านโป่งเหนือ นายชูเกียรติ เมืองงาม นางอัจฉราภรณ์ พังจันทร์ตา 26/02/2567 22:33:31
57020151 บ้านห้วยเฮี้ย นางสุนันยา หาญแก้ว นางเสาวลักษณ์ สายคำน้อย 27/02/2567 08:29:29
57020169 บ้านป่าแงะ นางฉัฏณัฎ วัชรธนันยศ นายทวีทรัพย์ วิสุยะ 27/02/2567 09:06:24
57020013 บ้านโป่งแดง นายสมศักดิ์ ศรีวรรณะ นางสาวอัญชลี ปทุมวัน 27/02/2567 10:21:28
57020116 บ้านดอนสลี นายทรงวุฒิ บุญงาม นางเมทินี บุญรุ่ง 27/02/2567 10:25:55
57020102 บ้านแม่ตาแมว นายนิวัฒน์ จริยา นายพยุง เวยเชกู่ 27/02/2567 11:23:21
57020206 ห้วยส้านยาววิทยา นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว นางสาวเนรัญชลา อินต๊ะนางแล 27/02/2567 11:26:25
57020112 บ้านห้วยมะแกง นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง นางขวัญฤดี ศรีวิชัย 27/02/2567 13:11:41
57020089 บ้านสักพัฒนา นางรุ่งจิตร ลือยศ นางรุ่งทิพย์ เครือพาน 4/03/2567 13:34:47
57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา นายกันติทัต บุญศรี นางสาวกุลภัส มาฟู 27/02/2567 13:53:55
57020168 อนุบาลแม่ขะจาน นายจรูญ ปาต๊ะ นายจรูญ ปาต๊ะ 27/02/2567 13:54:49
57020095 บ้านวังวิทยา นายเสมียน แก้วอนันต์ นายศิวกร เชื้อหมอ 27/02/2567 14:16:40
57020152 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น นายบัญชร เตปินยะ นางสาวพิชญา โพธิวัฒน์ธนกุล 27/02/2567 14:54:58
57020029 ริมวัง ๑ นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ นางสาวมณธิชา คณะโจทย์ 27/02/2567 15:36:42
57020056 บ้านแม่อ้อนอก นางพิมพ์ปวี มาลัย นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ 27/02/2567 16:31:58
57020157 บ้านป่าตึง นายวิชัย ติม้า นายธงชัย ศรีคำมา 27/02/2567 16:36:10
57020043 พานพสกสวัสดิ์ นายชัย สันกว๊าน นางพรรณี แก้วดี 27/02/2567 21:49:29
57020109 บ้านปางหก นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม นายพิษณุสรรค์ คำวิสูตร 27/02/2567 21:24:39
57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ นายเกียรติศักดิ์ คำระนึก นางสาวเปล่งศรี คิดดี 28/02/2567 09:36:17
57020080 ป่าแดงวิทยา นายกิตติ โพธิสิทธิ์ นายวรวิทยา ลาวตุม 28/02/2567 10:29:38
57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายบดินทร์ ศรีเงิน นายพิพัฒน์ วงค์วิชัย 28/02/2567 11:05:01
57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) นายปฐมทัศน์ อวดห้าว นายสงกรานต์ พรหมมะ 28/02/2567 11:26:53
57020106 บ้านแม่ต๋ำ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ นางอัญชัญ หมอกคำ 28/02/2567 11:37:11
57020092 บ้านโป่ง นายศุภเดช ไปรเวทย์ นางทิพยวรรณ ลาวตุม 28/02/2567 13:17:40
57020119 บ้านแม่ตาช้าง นางสาวทิพกฤตา ทิพย์ป้อ นางสุภาพร บุณโยทยาน 28/02/2567 13:50:54
57020104 บ้านแม่ผักแหละ นายบุญไชย เขื่อนข่าย นางสาวชนิดา ริเป็ก 28/02/2567 13:52:45
57020216 โป่งแพร่วิทยา นายระพิพงษ์ ไชยลังกา นางสาวจารุมาศ พรมสุวรรณ์ 28/02/2567 14:00:10
57020146 บ้านแสนเจริญ นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ นางสาวนรมน วงค์หนัก 28/02/2567 14:16:20
57020186 เวียงกาหลงวิทยา นายสงกรานต์ พรมมินทร์ นางสาวอัญชลี อรินใจ 28/02/2567 14:46:10
57020182 บ้านหนองยาว นายธีรพล เกียรติเจริญ นางสาวลักษณา โนกุล 28/02/2567 15:12:34
57020030 ริมวัง ๒ นายธงชัย ญะรัตน์ นางสาวพัตรพิมล ราชคม 28/02/2567 15:50:17
57020212 บ้านโป่งมอญ นายมนตรี นวลจีน นางสาวเพ็ญศรี ราชคม 28/02/2567 16:09:31
57020197 บ้านสันสลี นายภูมิชัชกิจ อ่อนนวล นางสาวณัฐนรี กมลพันธุ์ 28/02/2567 16:10:38
57020147 บ้านดอยช้าง นายกรียงไกร ฟูธรรม ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา แสนเห็มทอง 28/02/2567 16:54:54
57020103 บ้านดินดำ นายสิทธิโชค พันธ์วาณิชกุล นางสาวณัฐณิชา ทานศิลา 28/02/2567 17:15:23
57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า นายชูชาติ ชัยศรี นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์ 28/02/2567 19:11:03
57020153 เวียงผาวิทยา นายนิเรก หอมรส นางสาวไอศิกานต์ เดชะ 29/02/2567 04:30:00
57020158 บ้านห้วยหินลาดใน นายพงษ์พันธุ์ ซาเมาะ นางสาวอรทัย สายเครือวงษ์ 29/02/2567 09:01:20
57020170 บ้านทุ่งยาว นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ นางสาวปรียาวดี จันศิริ 29/02/2567 09:36:07
57020036 บ้านฝั่งตื้น นายเอก กนกพิชญ์กุล นางสาวสาวิตรี ตันแก้ว 29/02/2567 10:26:25
57020115 ชุมชนบ้านโป่ง นายอำพล โทอรัญ นางสาววริญพัชร์ ฟูวงศ์ 29/02/2567 11:29:15
57020203 บ้านดงมะดะ นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย 29/02/2567 12:47:26
57020211 บ้านต้นยาง นางวิภารัตน์ อินยะ นางนงคราญ รินนพล 29/02/2567 15:40:19
57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก นายกิตติกร บุทธิจักร์ 29/02/2567 15:40:27
57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ นายพิสัณห์ อินลี นางสาวภัคชัญญา ธิขาว 29/02/2567 16:15:43
57020183 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค นายพงศธร ละม่อม 1/03/2567 12:54:36
57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา นายปกาศิต อนุกูล นายชนะพันธ์ ถาวร 23/04/2567 15:20:08
57020007 สันหนองควาย
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
57020027 บ้านศาลา
57020209 บ้านต้นง้าว